قیمت خدمات اقامتی

قیمت خدمات اقامتی با صبحانه (کلیه قیمتها به تومان می باشد)

شماره اتاقظرفیت (نفر)قیمت به ازای هر نفر شبحداقل قیمت اتاق به ازای دو نفرامکانات
1 تا 65150,000380,000

تختخواب و حمام و دستشویی و

اسپیلت و حیاط اختصاصی (ویژه)

7 تا 86105,000310,000رختخواب و اسپیلت (برج)
9 تا 192105,000150,000
به ازای یک نفر
رختخواب و کرسی (لمکده)
20 تا 211080,000400,000تختخواب و هیتر (گروهی)
23 تا 26480,000250,000تختخواب و هیتر (گبری)
274150,000380,000

تختخواب و حمام و دستشویی و

اسپیلت و حیاط اختصاصی (ویژه)

285150,000380,000

تختخواب و حمام و دستشویی و

اسپیلت و حیاط اختصاصی (ویژه)

* اقامت با صبحانه درنظر گرفته شده و در صورت حذف آن مبلغ 10000 تومان کسر می گردد.

* ورودی یا چادرزدن بدون صبحانه مبلغ 15,000 تومان می باشد.

* هر نفر اضافه بر ظرفیت اتاق با رختخواب 60 درصد محاسبه می گردد.

* تخفیف تورها و سازمانها با ارایه مدارک لازم جداگانه محاسبه می گردد.