جاذبه های مجتمع ستاره شبهای کویر

. از جاذبه های این مجتمع به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:

  1. لمکدهها

روبروی آبنما مجموعهای از اتاقهای یک شکل، کوچک و در کنار هم دیده میشود. این اتاقها با سقف گنبدی و ورودیهای دوهلالی و رنگ اُخرایی در فصلهای سرد با کرسی گرم شده و میزبان مسافران میباشند. ظرفیت هر لمکده دو نفر و حداکثر تا سه نفر میباشد و تعداد آنها به ده عدد میرسد.

نمایی از لمکده ها روبروی آب نمای اصلی مجتمع

نمایی از داخل هر لمکده

  1. برکه احمد

این برکه طبیعی که در 200 متری اقامتگاههای مجتمع و در مالکیت مجموعه قراردارد، از جاذبه های مهم مجتمع و نیز از شگفتیهای منطقه مرنجاب به شمار میرود. برکه احمد دارای آب طبیعی با شوری در حدود 1300 ذره در میلیون مساحتی حدود یک هکتار (100 متر در 100 متر) دارد و سطح آب آن حدود 7 متر از زمینهای مجاور پایین ترمیباشد که سطح آبهای شور زیرزمینی منطقه را نشان میدهد و در حدود 30 متر پایینتر از این سطح، بستر آب شیرین وجود دارد.