خبر

رصد آسمان

با هماهنگی های صورت گرفته گروهها و تورهای مسافرتی که مایل به برگزاری برنامه آسمان شب و رصد آن با تلسکوپ باشند می توانند جهت هماهنگی با بخش توسعه بازار مجتمع تماس حاصل کرده و برای گردشگران یا مسافران خود این برنامه زیبا و علمی را برگزار کنند.

: 56 - : 1397/11/13 - : 1175