قیمت خدمات اقامتی

قیمت خدمات اقامتی با صبحانه (کلیه قیمتها به تومان)، اعتبار تا 30 آذر 1398

نوعشماره اتاقحداقل ظرفیتحداکثر ظرفیتتعداد اتاقشرح* قیمت هر نفر شبهر نفر اضافهنوع گرمایش یا سرمایش* قیمت هر نفرشب عادی
11و28102رختخواب برج75,00040,000تهویه اسپیلت55,000
23 تا 5563تختدار100,00060,000تهویه اسپیلت80,000
36 تا 8453غیرفعال150,00080,000تهویه اسپیلت120,000
49 تا 192311لمکده (کرسی)75,00040,000کرسی سنتی55,000
52012121تختدار گروهی65,00040,000هیتر برقی45,000
62112121تختدار گروهی65,00040,000تهویه اسپیلت45,000
72210121تختدار با سرویس75,00040,000تهویه اسپیلت55,000
823 تا 26454تختدار75,00040,000هیتر برقی55,000
92712121تختدار گروهی65,00040,000هیتر برقی45,000
1028501001اقامت سفره خانه **30,00030,000بخاری سنتی28,000
1150100چادرزدن یا ورودی ***20,00020,000-20,000


* در صورت حذف صبحانه مبلغ 10000 تومان کسر می گردد.
** ساعت اقامت در سفره خانه 23 تا 7:30 می باشد و مکان عمومی می باشد.
*** جهت چادرزدن تجهیزات روشنایی و گرمایشی تعلق نمی گیرد.