خدمات اقامت

جدول قیمت گذاری خدمات اقامت با صبحانه، کلیه قیمتها به تومان، اعتبار تا 30 آذر 1398

شماره اتاقظرفیت هر اتاق (نفر)تعداد اتاقشرحقیمت هر نفر شبنوع گرمایش یا سرمایش
1 و 2102رختخواب برج75,000تهویه اسپلیت
3 تا 563تختخواب با سرویس110,000تهویه اسپلیت
6 تا 853ویژه مبله150,000تهویه اسپلیت
9 تا 19311لمکده (کرسی)75,000کرسی سنتی
20 و 21122تختخواب گروهی65,000تهویه اسپلیت
22121تختخواب با سرویس75,000تهویه اسپلیت
23 تا 2654تختخواب75,000هیتر برقی
27121تختخواب گروهی65,000هیتر برقی
281001اقامت سفره خانه30,000بخاری سنتی