خدمات اقامت

جدول قیمت گذاری خدمات اقامت با صبحانه (بجز سفره خانه)، کلیه قیمتها به تومان، اعتبار تا 31 مرداد 1398

شماره اتاقظرفیت هر اتاق (نفر)تعداد اتاقشرحقیمت هر نفر شب
1 تا 2102رختخواب60,000
3 تا 684تختخواب80,000
7 تا 16310رختخواب80,000
18 تا 19132تختخواب70,000
20131تختخواب با سرویس80,000
21 تا 2454تختخواب80,000
25151رختخواب60,000
-701اقامت سفره خانه (بدون صبحانه)32,000