علمی

افسون کویر

کویر کسی را که یکبار گرفتار افسونش شود دیگر هرگز رها نخواهد کرد. «دکتر گابریل اتریشی»

کد مطلب: 24 - تاریخ: 1397/10/02 - بازدید: 15